Veelgestelde vragen

Hoe weet ik of er een appartement vrij is bij Amado Zorg?

Wilt u weten of er een appartement vrij is in Hoeve Marant, Het Wilgenhuis of in één van de twee huizen in Almere? U kunt hiervoor contact opnemen met Marga, dit kan via Marga@amadozorg.nl. Zij kan u alles vertellen over de beschikbaarheid.

Werken jullie met vast personeel of maken jullie ook gebruik van ZZP’ers?

Onze bewoners zijn gebaat bij vaste gezichten, daarnaast vinden wij het leveren van kwaliteit en persoonsgerichte zorg erg belangrijk. Daarom werken wij alleen met ZZP’ers wanneer er openstaande diensten zijn. Deze ZZP’ers zijn vast verbonden aan onze woonhuizen.

Kan mijn familie blijven eten?

Jazeker! Wij vinden het gezellig wanneer familie blijft eten. Wel vragen we hiervoor een kleine vergoeding. Er staat een geldpotje in onze huizen, deze bijdrage komt ten goede aan de bewoners.

Hoe kunnen jullie de kwaliteit waarborgen?

Amado Zorg levert de zorg uitsluitend met gekwalificeerde en gescreende medewerkers.
We werken volgens een vooraf besproken zorgleefplan en volgens de eisen die de IGZ&J heeft opgesteld. Daarnaast stellen wij jaarlijks een kwaliteitsplan op die wij periodiek evalueren en herschrijven in ons kwaliteitsverslag. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de branchevereniging ‘Riant Verzorgd Wonen’ en maken we deel uit van een lerend netwerk.

Wat zijn in- en exclusiecriteria?

Exclusiecriteria

Amado Zorg hanteert in- en exclusiecriteria. Hiermee geven wij de grenzen van onze zorgverlening aan en benoemen we de criteria op basis waarvan kan worden besloten tot het niet toelaten van een cliënt c.q. het overplaatsen van een cliënt naar een andere zorginstelling.

Het is echter de missie van Amado Zorg om bewoners een zorgcontinuüm te bieden. Dat wil zeggen dat wij ernaar streven de bewoner te verzorgen tot het moment van overlijden of een vrijwillig vertrek. Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om een zorgaanbod te realiseren waarbij overplaatsing niet nodig is, ook al is het nodig hiervoor het Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) te verhogen.

Een besluit tot uitsluiting of overplaatsing kan genomen worden op grond van onderstaande redenen. Meestal zijn hierbij vooraf een aantal disciplines betrokken: de bewoner en/of diens wettelijk vertegenwoordiger, de persoonlijk begeleider van de bewoner, de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde. Er is dan ook sprake van een multidisciplinair overleg. Het uiteindelijke besluit wordt genomen door de behandelend arts in overleg met de directeur zorg.

Inclusiecriteria
Dit zijn de criteria op basis waarvan wij een cliënt kunnen plaatsen:

Er is sprake van:

 • een cognitieve beperking, zoals dementie.
 • een eerste grondslag: psychogeriatrische zorg.
 • een rechtsgeldige zorgindicatie ZZP 5.
 • bovenstaande beperkingen en een hogere zorgindicatie.

Exclusiecriteria
Dit zijn de criteria op basis waarvan wij een cliënt niet kunnen plaatsen:

Er is sprake van:

 • een instabiel psychiatrisch beeld met ernstige agressie, gericht op medebewoners en personeel.
 • aanhoudend probleemgedrag (zonder zicht op verbetering) waardoor het welzijn van de overige bewoners langdurig verstoord wordt.
 • een inbewaringstelling (ibs).
 • ernstige bewegingsdrang, met daarbij de drang over de omheining te klimmen en het terrein te verlaten.
 • afhankelijkheid van beademing.
 • afhankelijkheid van intraveneuze voeding.
 • afhankelijkheid van intraveneuze medicatie, intrathecale medicatie via een medicijnpomp, etc.
 • een door een medisch specialist vastgestelde diagnose en behandelplan (aan de bewoner voorgelegd) dat onze medewerkers door een gebrek aan kennis, ervaring of bevoegdheden niet kunnen uitvoeren en waarvoor de benodigde kennis of bevoegdheden ook niet op korte termijn kunnen worden verkregen.

Open deuren

De visie van Amado Zorg is kwalitatief goede zorg verlenen in een open, vrije cultuur. Dit betekent dat wij geen ‘gesloten karakter’ hebben.. Er worden in principe geen vrijheid beperkende maatregelen ingezet.

Resumé
Gezien de kenmerken van Amado Zorg is de woonlocatie niet voor alle mensen met psychogeriatrische aandoeningen geschikt (zie exclusiecriteria). Soms kan aan de hand van gedragsuitingen worden ingeschat dat mensen voor hun ziektebeeld specifieke begeleiding/behandeling of een specifieke omgeving nodig hebben. Dan zal geadviseerd worden een andere woonvoorziening te zoeken. We laten ons hierin adviseren door de huisarts en indien noodzakelijk door een specialist ouderengeneeskunde (SOG) of psycholoog.

Dementie is een progressief ziektebeeld. Het gedrag van een bewoner kan dus ook veranderen in de loop van het verblijf op een locatie van Amado Zorg. Mochten er moeilijk hanteerbare gedragsuitingen ontstaan, dan zullen we conform de eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), in overleg met een SOG en een psycholoog, een apart behandelplan opstellen. Het doel hiervan is het gedrag zodanig  begeleiden en behandelen dat de bewoner kan blijven wonen in de vertrouwde omgeving van Amado Zorg.

Mocht dat onvoldoende resultaat hebben en de veiligheid, het welbevinden van betrokken bewoner en/of andere bewoners van Amado Zorg onvoldoende gewaarborgd kunnen worden, dan zal verhuizing in deze uitzonderingssituatie helaas noodzakelijk zijn.

De treeknorm is maximaal 6 weken.

Hebben jullie vaste bezoektijden?

Bij Amado Zorg is het afhankelijk van de locatie of er wel of geen vaste bezoektijden. Wij vinden het leuk als familie en/of vrienden langskomen. Wel hopen we dat u de rusttijden van de bewoners wilt respecteren. Tijdens drukke dagen kunnen we vragen om uw familie te verwelkomen in uw eigen appartement. Dit doen we ter voorkoming van onnodige prikkels voor medebewoners.

Kan ik mijn hond of kat meenemen?

In sommige gevallen kan dat. Neem hierover vooraf even contact met ons op via 0527 – 25 84 17 of via e-mail brian@amadozorg.nl.

Is bij Amado Zorg wonen duurder dan in een reguliere instelling?

Wonen in een particuliere woonvoorziening is niet enkel weggelegd voor mensen met veel vermogen. Echter blijkt het in de praktijk niet mogelijk om hiervoor een kant-en-klaar overzicht te hebben, immers verschilt per bewoner de financiële situatie.Voor een advies op maat kunt u het beste even contact met ons opnemen.

Is er altijd zorg aanwezig?

Bij Amado Zorg zijn er 24 uur per dag zorgmedewerkers aanwezig. Tijdens de nachten is er altijd een ‘wakende wacht’. Deze medewerkers lopen tijdens de nacht vaste rondes en signaleren als het onrustig is, zodat zij adequaat en direct zorg kunnen verlenen.

Kan ik eens binnen kijken bij één van jullie locaties?

Het is voor belangstellenden altijd mogelijk om op afspraak onze locaties te bezichtigen. Wij vragen hiervoor om contact met ons op te nemen. Dat kan via 0527 – 25 84 17 of via Brian@amadozorg.nl

Hoe gaat Amado Zorg om met mijn gegevens/privacy?

Amado Zorg vind je privacy belangrijk.

We hebben dan ook een reglement opgesteld waarin je kunt lezen hoe we met je gegevens omgaan.

Je kunt het privacyreglement via onderstaande link downloaden:

Privacyreglement Amado Zorg 2021